Danh sách nhân viên nghiệp vụ

STT

Họ và tên

Vị trí nghiệp vụ

1

Trần Văn Việt

Trưởng phòng đối ngoại và quản lý lao động

2

Đỗ Linh

Trưởng phòng đối ngoại và quản lý lao động

3

Hà Đức Thuận

Phó Phòng Phát triển Nguồn nhân lực

4

Phan Thế Hoàng

Nhân viên phòng phát triển nguồn nhân lực

5

Nguyễn Thị Hiền

Phụ trách TTĐT và bồi dưỡng kiến thức cần thiết

6

Bùi Thị Lan Hương

Trưởng bộ phận đào tạo TTĐT và bồi dưỡng kiến thức cần thiết

7

Nguyễn Văn Nam

Trưởng bộ phận quản lý học viên TTĐT

8

Nguyễn Thị Hải Hà

Phụ trách phòng hồ sơ

9

Đoàn Thị Liêm

Phó phòng hồ sơ

10

Hoàng Thị Thu Hà

Nhân viên Phòng hồ sơ

11

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nhân viên phòng hồ sơ

Tư vấn miễn phí